Bridgeclub  Alert

   

                                                    Privacy verklaring

 
             Privacy verklaring Bridgeclub Alert (BC Alert) d.d. 12 december 2018.

Uw privacy is voor ons, de Bridgeclub Alert, van groot belang. In deze privacyverklaring
leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen.

We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden
behandeld en zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de
privacywetgeving verwerken. Dat betekent onder andere dat:

-       wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
        Dat vermelden wij in deze privacyverklaring;
-       wij enkel de persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
-       wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken vragen in gevallen
        waarin uw toestemming vereist is;
-       wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
-       wij uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aanbieden, corrigeren of verwijderen.
 
BC Alert en leden

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van een lid door de BC Alert is
de lidmaatschapsovereenkomst tussen het lid en de BC Alert. Voor het verwerken van deze
gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het uitvoeren van de doelstelling
van de vereniging, zoals verwoord in de statuten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om
de betaling van de lidmaatschapscontributie af te handelen, om u te informeren over
ledenactiviteiten, bestuursactiviteiten, ledenvergaderingen, het aan- en afmelden voor de
bridgecompetitie en het communiceren tussen de leden onderling.
 
De volgende persoonsgegevens die wij bij uw aanmelding voor het lidmaatschap van de BC
Alert ontvingen zijn op de ledenlijst vermeld:
Voornaam, achternaam, vast telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres en
woonadres.
 
Deze complete ledenlijst is alleen in het bezit van de secretaris en de wedstrijdleider.
De navolgende persoonsgegevens zijn op de website van BC Alert geplaatst: 

-    Op het beveiligde deel de voornaam/achternaam/vast telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer
     en foto’s van BC Alert competities met afbeeldingen van leden.
-    Op het onbeveiligde deel de voornaam en achternaam in de competitie uitslagen en standen.
    
Als u het niet eens bent met deze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u daartegen
bezwaar aantekenen (zie ook de paragraaf ‘Inzage, wijzigen en verwijderen van Uw gegevens’).


Verstrekking aan derden
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere personen dan de leden, andere bedrijven
of instellingen, behalve als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 
Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van
beveiligde verbindingen ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en voor
onze communicatie.
 
Bewaartermijnen

BC Alert bewaart uw gegevens tot de beëindiging van uw lidmaatschap, behalve de
gegevens die onderhevig zijn aan wettelijke bewaartermijnen, zoals de financiële gegevens,
waarvoor in de belastingwetgeving een bewaartermijn van 7 jaar is voorgeschreven.
Als u wilt dat wij uw gegevens tussentijds verwijderen, zie dan de paragraaf ‘Inzage, wijzigen
en verwijderen van uw gegevens’.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Indien onze in dit document vastgelegde werkwijze wijzigt, moeten wij ook de
privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig op de
website of er nieuwe versies zijn. Wij zullen wijzigingen ook via de e-mail aankondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
-  inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
-  het laten corrigeren van fouten;
-  het laten verwijderen van persoonsgegevens;
-  bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat wanneer u een verzoek indient, u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we
zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.
Klacht indienen
Als u een klacht hebt over het verwerken van persoonsgegevens, dan horen we dat graag
van u. Wij zijn bereikbaar voor al uw vragen en/of klachten via onderstaande
contactgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Bridgeclub Alert
www.bridgeclubalert.nl